سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B2.1 حضوری فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/04/09 1399/05/11 0 30 750.000
B2.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/04/23 1399/05/25 0 30 600.000
B2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/05/12 1399/07/22 0 100 3.000.000
B2.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/05/16 1399/06/14 0 30 750.000
B2.1آنلاین فشرده سه روز زوج 10:00-13:15 1399/06/10 1399/07/14 0 30 600.000
B2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/06/15 1399/08/20 0 100 3.000.000
B2.1آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/07/10 1399/08/16 6 30 600.000
B2.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/12 1399/08/17 10 30 900.000
B2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/07/27 1399/10/09 10 100 3.000.000