سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B1 آنلاین فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/02/06 1399/03/27 0 70 1.200.000
B1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/03/24 1399/05/08 0 70 1.500.000
B1 آنلاین فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 10:00-13:15 1399/03/31 1399/05/15 0 70 1.200.000
B1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/05/25 1399/07/13 0 70 1.200.000
B1 آنلاین فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/07/12 1399/09/03 5 70 1.200.000
B1 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9:00-12:15 1399/08/24 1399/10/10 10 70 1.500.000