سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
B1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج عصر 17:30-20:45 1399/01/18 1399/02/30 0 40 600.000
B1.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/02/18 1399/03/30 0 40 600.000
B1.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/03/22 1399/05/03 0 40 600.000
B1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/24 1399/05/08 0 40 600.000
B1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/31 1399/05/13 0 40 750.000
B1.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/01 1399/06/04 0 40 750.000
B1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه 15:00-20:00 1399/04/05 1399/05/17 0 40 750.000
B1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/05/02 1399/06/14 0 40 750.000
B1.1آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/05/02 1399/06/14 0 40 600.000
B1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/13 1399/06/31 0 40 750.000
B1.1آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/05/20 1399/07/05 0 40 600.000
B1.1آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/06/11 1399/08/25 0 40 600.000
B1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/13 1399/07/25 0 40 750.000
B1.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/06/16 1399/08/27 0 40 900.000
B1.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/27 1399/08/16 0 40 600.000
B1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/02 1399/08/19 5 40 600.000
B1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/07/05 1399/08/21 10 40 600.000
B1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/28 1399/09/12 10 40 600.000
B1.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/08 1399/09/21 10 40 600.000
B1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/15 1399/09/28 10 40 900.000
B1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/08/24 1399/10/08 10 40 600.000
B1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/09/01 1399/10/15 10 40 900.000
B1.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/09/09 1399/11/19 10 40 900.000