سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
A2 فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1398/11/19 1399/01/24 0 70 1.000.000
A2 آنلاین فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9:00-12:15 1399/01/16 1399/03/04 0 70 1.200.000
A2 آنلاین فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/02/01 1399/03/27 0 70 1000.000
A2 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/03/24 1399/05/12 0 70 1.200.000
A2آنلاین فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/05/15 1399/07/06 0 70 1.200.000
A2 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 9:00-12:15 1399/06/24 1399/08/14 0 70 1.500.000
A2 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 13:00-16:15 1399/07/12 1399/09/03 10 70 1.200.000
A2 حضوری فوق فشرده شنبه تا چهارشنبه 14:00-17:15 1399/09/08 1399/10/24 10 70 1.200.000