سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
A1.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1398/01/25 1399/03/07 0 40 600.000
A1.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/02/04 1399/03/16 0 40 600.000
A1.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/02/06 1399/03/19 0 40 600.000
A1.2 آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/02/14 1399/04/17 0 40 600.000
A1.2 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/02/18 1399/03/30 0 40 600.000
A1.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/07 1399/04/25 0 40 600.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/21 1399/05/06 0 40 750.000
A1.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/03/25 1399/05/28 0 40 750.000
A1.2 حضوری عادی جمعه 9:00-14:00 1399/03/30 1399/06/28 0 40 750.000
A1.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 19:00-22:15 1399/04/02 1399/05/15 0 40 600.000
A1.2 آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/08 1399/06/16 0 40 600.000
A1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/04/19 1399/05/31 0 40 750.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/15 1399/07/02 0 40 750.000
A1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/05/16 1399/06/28 0 40 750.000
A1.2 آنلاین فشرده سه روززوج 18:00-21:15 1399/05/20 1399/07/05 0 40 600.000
A1.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/06/02 1399/08/18 0 40 900.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/10 1399/07/23 0 40 900.000
A1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/13 1399/08/01 0 40 900.000
A1.2 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/15 1399/07/30 0 40 600.000
A1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/07/03 1399/08/16 3 40 900.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/07/05 1399/08/21 5 40 750.000
A1.2 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/07/06 1399/09/18 6 40 900.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/07 1399/08/24 10 40 900.000
A1.2آنلاین فشرده سه روز زوج 18:00-21:15 1399/07/28 1399/09/12 10 40 600.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/28 1399/09/12 10 40 900.000
A1.2 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/08 1399/09/21 10 40 900.000
A1.2 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/08/12 1399/09/26 10 40 900.000
A1.2آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه ها 18:00-21:15 1399/08/18 1399/10/23 10 40 600.000