سطح نوع دوره روز ساعت تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره ظرفیت باقی مانده تعداد جلسات شهریه
A1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/01/30 1399/03/17 0 40 600.000
A1.1 آنلاین فشرده پنجشنبه جمعه 15:00-20:00 1399/02/04 1399/03/23 0 40 600.000
A1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/02/13 1399/03/27 0 40 600.000
A1.1 آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/03/11 1399/05/14 0 40 600.000
A1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/03/24 1399/05/08 0 40 600.000
A1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 15:00-20:00 1399/03/22 1399/04/13 0 40 600.000
A1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه 9:00-14:00 1399/03/22 1399/05/03 0 40 600.000
A1.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/03/25 1399/05/28 0 40 750.000
A1.1 حضوری عادی پنجشنبه 15:00-20:00 1399/04/05 1399/06/27 0 40 750.000
A1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/04/12 1399/05/24 0 40 750.000
A1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/04/14 1399/06/01 0 40 750.000
A1.1 آنلاین فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/04/21 1399/06/05 0 40 600.000
A1.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه 17:30-20:45 1399/04/22 1399/06/30 0 40 750.000
A1.1 حضوری فشرده سه روززوج 9:00-12:15 1399/05/04 1399/06/22 0 40 750.000
A1.1 حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/05/09 1399/06/21 0 40 750.000
A1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/05/13 1399/06/31 0 40 750.000
A1.1آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه ها 18:00-21:15 1399/05/19 1399/08/06 0 40 600.000
A1.1آنلاین فشرده سه روز زوج 18:00-21:15 1399/06/01 1399/07/16 0 40 600.000
A1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/03 1399/07/19 0 40 750.000
A1.1حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/06/13 1399/07/25 0 40 750.000
A1.1 حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/06/17 1399/08/03 0 40 750.000
A1.1آنلاین عادی یکشنبه سه شنبه ها 18:00-21:15 1399/06/23 1399/09/04 0 40 600.000
A1.1آنلاین فشرده سه روز زوج 18:00-21:15 1399/07/02 1399/08/19 3 40 600.000
A1.1حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/07/05 1399/08/21 4 40 900.000
A1.1حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/07/10 1399/08/30 4 40 900.000
A1.1 حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/07/20 1399/10/02 5 40 900.000
A1.1حضوری فشرده سه روز زوج 9:00-12:15 1399/07/28 1399/09/12 6 40 750.000
A1.1حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/01 1399/09/14 10 40 900.000
A1.1آنلاین فشرده سه روز زوج 18:00-21:15 1399/08/03 1399/09/17 10 40 600.000
A1.1حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/08/05 1399/09/19 10 40 900.000
A1.1حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/08/17 1399/10/01 10 40 900.000
A1.1حضوری عادی یکشنبه سه شنبه ها 17:30-20:45 1399/08/25 1399/11/05 10 40 900.000
A1.1حضوری فشرده پنجشنبه جمعه ها 9:00-14:00 1399/08/29 1399/10/12 10 40 900.000
A1.1حضوری فشرده سه روز زوج 17:30-20:45 1399/09/10 1399/10/24 10 40 900.000